Logo, Klima Viken

Her er de nominerte til Klimaprisen 2023

Trekroner med lyst grønt bladverkTrekroner med lyst grønt bladverk

De nominerte til Klimaprisen 2023 har alle hatt fremragende bidrag til klimaomstilling og utvikling av løsninger som adresserer de presserende klimautfordringene verden står overfor. De har vist en bemerkelsesverdig forpliktelse til å redusere karbonavtrykket, fremme fornybar energi og inspirere andre til å følge i deres bærekraftige fotspor.

Takknemlig jury

Klima Viken, Klima Østfold og Klimapartnere Viken uttrykker takknemlighet for de nominerte sine bidrag til å skape en mer bærekraftig fremtid. Juryen er imponert over deres lederskap og dedikasjon til å gjennomføre nyskapende løsninger som ikke bare adresserer dagens klimautfordringer, men også legger grunnlaget for en mer bærekraftig fremtid.

Klimaprisen 2023 er en anerkjennelse av at klimaendringene krever samarbeid og inspirerende lederskap på tvers av sektorer. Alle de nominerte har vist at det er mulig å kombinere økonomisk suksess med ansvarlig forvaltning av planetens ressurser.

Selve kåringen og prisutdelingen foregår på Klimakonferansen 2023 i Fredrikstad 28. november.

De nominerte er (i tilfeldig rekkefølge):

  • Fornebu HUB – Bærum kommune

Fornebu HUB er den første HUB (knutepunkt) for varelogistikk som etableres i det regionale samarbeidet. Fornebu HUB skal være et pilotprosjekt som skal utvikle bedre tjenester for innbyggere og næringsliv på Fornebu. Den skal bidra til færre store lastebiler og mindre trafikk på Fornebu og Snarøya. Fornebu HUB vil være et forbildeprosjekt for andre kommuner og erfaringene som gjøres de kommende årene vil ha stor betydning, også utenfor Norges grenser.

Prosjektet er et samarbeid mellom Bærum kommune, Bytjenester og Aker Property Group. Fornebu HUB er lokalisert ved inngangen til Fornebu der varer kan lastes over i utslippsfrie kjøretøy.

  • Mitt grønne bidrag – Indre Østfold kommune

«Mitt grønne bidrag» er en holdningsskapende kampanje i samarbeid mellom Indre Østfold-regionen (Indre Østfold, Marker, Rakkestad og Skiptvetkommuner) og 13 samarbeidspartnere innen frivillig sektor. Indre Østfold-regionen har til sammen 61 500 innbyggere. Kampanjen fokuserer på sirkulærøkonomi og har som mål om å dulte befolkningen i retning av en mer sirkulærøkonomisk hverdag. Målgruppen var ungdom, voksne og eldre. Kampanjeperioden var fra uke 35 til uke 44.

I tråd med Indre Østfold-regionens sirkulære strategi vil kommunen tilrettelegge for reparasjon, ombruk, gjenbruk, og delingskultur, og vil bidra til å endre holdninger hos kommunens innbyggere slik at man kan redusere unødvendig forbruk.

  • Sirkulærøkonomi i praksis på Øra industriområde i Fredrikstad – Koordinert av NCCE

Ved industriparken på Øra i Fredrikstad er det de siste 25 årene blitt utviklet et tett samarbeid mellom bedriftene, kommunen og akademia for å tilrettelegge for industriell symbiose. Her samhandler flere av bedriftene og virksomhetene for å sikre at materialer og energi blir utnyttet mest mulig effektivt og bidra til å foredle avfallsressurser til nye råvarer fra hele Norge.

Gjennom prosjektet har alle ressursstrømmer som går inn og ut av Øra industripark blitt kartlagt, og klimapåvirkningen til disse ressursstrømmene har blitt beregnet. Dette har blitt presentert i oversiktlige Sankey-diagram for å få frem energi- og ressursflyten inn, ut og innad på Øra-området. Målet har vært en bedre ressursutnyttelse og at virksomhetene samlet skal forbedre sine klimaprestasjoner gjennom økt samhandling.

Prosjektet har lagt til rette for nye utviklingsprosjekter som kan bidra til teknologiske løsninger som gjør det mulig å redusere ressurstap, dele overskuddsressurser og øke miljø- og ressurseffektiviteten i området. Innovasjonsarbeidet foregår i nettverk mellom bedriftene som produserer og som har behov for ressurser som kan deles, samt FoU-miljøer som kan bidra til utvikling av nye løsninger.