Logo, Klima Viken

Moss og Råde kommune får tilskudd til jordvernstrategi

Hvete på jordetHvete på jordet

–Tilskot til kommunar som vil utarbeida sin eigen jordvernsstrategi, er eit viktig tiltak i den nasjonale jordvernsstrategien som regjeringa la fram i juni. Når kommunane lagar sin eigen strategi skapar det merksemd og bevisstheit om dyrka mark, og gir kunnskap om verdien av areala. Jordvern er viktigare enn nokon gong, og for å redusere omdisponeringa av dyrka jord er me avhengige av kommunane som styrer arealpolitikken lokalt,» seier landbruks og matminister Geir Pollestad til Landbruksdirektoratet.no.

Søkere som får tilskudd ved årets tildeling er kommuner hvor utbyggingspresset er stort, og kommuner som snart skal rullere kommuneplanen. Formålet er å øke kunnskapen og oppmerksomhet om jordbruksarealene og sikre matjord som er under nedbyggingspress.

To av de elleve kommunene som får støtte er Moss og Råde kommune.

Se hele listen her.

Til sammen blir det tildelt 975 000 kroner. Østfold-kommunene har valgt å samarbeide om jordvernstrategien.

Politikerne har en nøkkelrolle lokalt

Som lokal planmyndighet er det kommunene som forvalter framtidig bruk av arealene våre. Det er derfor avgjørende at den enkelte kommune har god kjennskap til verdiene i jordbrukslandskapet, og risikoen ved å bygge ned matjorda.

–Ett av kravene som er satt til de som får tilskudd, er at kommunen har fattet politisk vedtak om oppstart av arbeidet allerede innen 15. november i år, sier Oda Gundersen Rolfsjord, rådgiver i Landbruksdirektoratet. Det er helt essensielt at kommunepolitikerne er koblet på prosessen i arbeidet med jordvernstrategi, og at de får eierskap til strategien, fortsetter hun.

Strammer grepet – nytt jordvernmål satt til 2000 dekar

Det nasjonale jordvernmålet er strammet inn i flere omganger de siste årene. Senest i juni 2023 fastsatte Stortinget at omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 2000 dekar årlig. Frem til da var den årlige grensen satt ved 3000 dekar. I 2022 ble det omdisponert 3509 dekar dyrka jord, en økning fra 2021.

I statsbudsjettet for 2023 ble det satt av 1 466 000 kroner til tilskudd for kommuner som vil utarbeide en kommunal jordvernstrategi. Det var stor pågang av søknader i fjor, ikke alle kunne prioriteres da. –I år har vi mottatt færre søknader, det kan ha sammenheng blant annet med kommunevalget som står for døren, sier Oda Gundersen Rolfsjord. Hun håper flere kommuner vil se nytten av jordvernstrategi og bruke den i arealplanleggingen fremover.

Les mer om jordvern

Les om nasjonale mål og føringer for jordvern