Logo, Klima Viken

Areal- og naturregnskap – hvordan sikre at vi går i samme retning?

Bilde av en hånd med jord på der det vokser opp en spire av et løvtre.Bilde av en hånd med jord på der det vokser opp en spire av et løvtre.
  • Hva skjer i det nasjonale arbeidet for naturregnskap i Norge, og hvordan kan dette sees i sammenheng med initiativer på regionalt og lokalt nivå, for å sikre at vi går i samme retning?
  • Hvilke grunnfundamenter for arealregnskap er allerede på plass, og hva mangler?
  • Hvordan skal vi få mer kunnskap om natur inn i arealregnskapet, samt hvordan bør vi jobbe sammen om et felles mål for areal- og naturregnskap i kommunal sektor?

Dette og mer vil vårt neste webinar i Vikenserien ta opp og belyse. Vi vil også få noen eksempler på hvordan det jobbes med arealregnskap i kommunene våre.

Klikk her for å melde deg på!

Program
0900-0910 Velkommen v/Viken fylkeskommune
0910-0930 Naturregnskap - på vei inn i norsk forvaltning, v/Miljødirektoratet
0930-0950 Grunnkart for arealregnskap og arealregnskap i praksis, v/Linda Aune-Lundberg, NIBIO
0950-1010 Presentasjon av Vikens arbeid med å utvikle naturdata, v/Liv Dervo, Viken fylkeskommune
1010-1020 Pause
1020-1040 Bruk av arealregnskap i revidering av kommuneplanens arealdel i Ringerike kommune, v/Bente Elsrud Anfinnsen og Hans Kristian Øverby, Ringerike kommune
1040-1100 Kommunevis arealstatistikk og konfliktanalyser, v/Nadja Stumberg, Viken fylkeskommune
1100-1120 Initiativ for styrket samarbeid om areal- og naturregnskap, v/ Halvard Dahle Lægreid, KS
1120-1130 avslutning v/ Viken fylkeskommune

Høsten 2021 startet vi en digital seminarrekke for å fremme arealregnskap som verktøy i kommunal arealplanlegging. Se mer om arealregnskap og tidligere webinarer.

Mer om programmet

Miljødirektoratet har fått en bestilling på å lage et nasjonalt naturregnskap for Norge basert på kriterier fra EU. Vi får høre mer om dette prosjektet, status i arbeidet og hvordan de tenker å inkludere kommunal sektor i dette.

Hva slags data bør inngå i et arealregnskap? NIBIO med partnere arbeider med sektorovergripende grunnkart. Kartet er tenkt som basisgrunnlag for arealregnskap, hvor ulike temadata etter behov, blant annet naturdata skal kunne legges på. Dette vil bli et nasjonalt kartlag, og ettersom åtte Viken-kommuner har vært så heldige å være pilotkommuner, kan NIBIO allerede presentere kart og bruk her.

Hvordan møter vi mangelen på naturtypekartlegginger, som i beste fall vil ta mye tid og ressurser å få på plass? Hva kan avhjelpe kunnskapsgapet? Viken fylkeskommune har, ved hjelp av Biofokus og Høyskolen på Vestlandet, utledet noen datasett blant annet med status for naturkartlegging, mer detaljerte data om inngrepsfri natur og karboninnhold i våre myrer.

Forvaltningen av naturen foregår i kommunene og den er politisk styrt. Ved bruk av areal- og naturregnskap kan administrasjonen synliggjøre konsekvensene av arealplaner og på den måten bidra til å åpne øyne og ta gode valg. Ringerike kommune vil fortelle om sine erfaringer og framgangsmåte.

Det er viktig å dra i samme retning i arbeidet med areal- og naturregnskap. Halvard Lægreid fra kommunesektorens organisasjon (KS) vil snakke om et nylig avsluttet forprosjekt for alle fylkene i Norge, samt videreføring av dette arbeidet om areal- og naturregnskap i kommunal sektor. Målet er et funksjonelt rammeverk til bruk i fylker og kommuner, som kan skaleres opp for å møte krav i det nasjonale arbeidet med naturregnskap

Velkommen til webinar!